essence
Essence Group homeÚvod | sitemapMapa stránok | form Kontaktný formulár|
essence
Profil spoločnosti Naše služby Životné prostredie Dôležité odkazy Referencie Kontaktné informácie
Essence group
Viac o službách essence
essence essence

spika Naše služby

 • príprava a spracovanie projektu, resp. žiadosti o nenávratný finančný príspevok (vypracovanie zámerov, dokumentácie žiadosti o grant, spracovanie finančných analýz, CBA analýz, štúdií uskutočniteľnosti, príprava podpornej dokumentácie, zastupovanie pri predkladaní projektu)
 • implementácia projektu (žiadosti o platbu, monitoring projektu, publicita projektu, zastupovanie v zmluvných vzťahoch a pod.)
 • poradenstvo v oblasti verejného obstarávania
 • spracovanie podnikateľských zámerov, analýz, štúdií, rozvojových dokumentov, programov, plánov
 • odborné poradenstvo a evaluácia projektov
 • informovanie o aktuálne prebiehajúcich a plánovaných výzvach a možnostiach čerpania finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a domácich grantových programoch
 • prieskum trhu
 • technicko – organizačné zabezpečenie projektov

Naša spoločnosť si uvedomuje zložitosť a zodpovednosť pri riadení obce, mesta, či súkromnej spoločnosti, ktorá nedovoľuje zamerať svoju pozornosť na spracovanie časovo a odborne náročných projektov pre čerpanie prostriedkov z Európskej únie. Mnohé, najmä menšie obce zápasia s nedostatkom finančných prostriedkov, ktoré neumožňujú zlepšovať podmienky života obyvateľov obce napriek dobrej vôli starostov a zastupiteľstiev. Jedným z častých riešení je vytvorenie efektívnej spolupráce s externou poradenskou agentúrou, ktorá poskytne pri príprave a riadení projektu vlastné know-how, skúsenosti, odbornú pomoc i garancie.

Výhody spolupráce s našou spoločnosťou

Náš tím je zostavený zo skúsených projektových manažérov, ktorí majú potrebné odborné vedomosti aj niekoľkoročné praktické skúsenosti s prípravou a predkladaním projektov, procesom ich schvaľovania, aj procesom kontroly projektov. Každú žiadosť, každý projekt, konzultujeme pri jeho príprave v súčinnosti s gesčným orgánom pre jednotlivé operačné programy. Výsledkom je jeho formálna, technická, rozpočtová správnosť a úplnosť. Model vzájomnej spolupráce s našou spoločnosťou ako aj štruktúru financovania prípravy projektu si môže s nami obec či mesto dohodnúť v závislosti od jej aktuálnej rozpočtovej kondície.

Služby našej spoločnosti

 • Analýza výberu vhodných programov na financovanie projektov
 • Zhodnotenie oprávnenosti žiadateľa
 • Selekcia a výber oprávnených aktivít vzhľadom na priority žiadateľa 
 • Ex ante vyhodnotenie rizikovosti a úspešnosti plánovaného projektu 
 • Odborné poradenstvo pri obstarávaní technickej dokumentácie projektu
 • Komplexné vypracovanie žiadosti o grant vrátane podporných dokumentov a povinných príloh
 • Poradenstvo pri realizácií verejného obstarávania
 • Odborná asistencia pri manažovaní projektov
 • Štruktúrovaný audit vypracovaných projektov a vyhodnotenie efektívnosti projektov
 • Externý monitoring projektov
Essence
essence essence
Všetky práva vyhradené.
Copyright 2011 Essence Group s.r.o.
Created by Andrej Bizik
Profil firmy | Naše služby | Životné prostredie | Dôležité odkazy | Referencie | Kontakt