essence
Essence Group homeÚvod | sitemapMapa stránok | form Kontaktný formulár|
essence
Profil spoločnosti Naše služby Životné prostredie Dôležité odkazy Referencie Kontaktné informácie
Essence group
Viac o službách essence
essence essence

spika Životné prostredie

Spoločnosť Essence Group, s.r.o. poskytuje svojim partnerom komplexné služby v oblasti získavania pomoci zo zdrojov EÚ, najmä v oblasti životného prostredia financovaného prostredníctvom Operačného programu Životné prostredie (OPŽP)

Operačný program Životné prostredie je základným finančným nástrojom na zlepšenie stavu životného prostredia a racionálneho využívania zdrojov.

V oblasti životného prostredia poskytujeme poradenskú činnosť pri príprave a vypracovaní žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Životné prostredie v nasledujúcich oblastiach:

Prostredníctvom tohto programu možno čerpať finančné prostriedky napr. na uvedené aktivity: 

 • výstavba, rozšírenie, dobudovanie obecných verejných vodovodov,
 • výstavba, rozšírenie a zvýšenie kapacity stokových sietí a čistiarní odpadových vôd,
 • preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami - t.z. úprava retenčných nádrží, ochranných hrádzí, úprava tokov, ich údržba...
 • znižovanie emisií znečisťujúcich látok z verejnej dopravy (len pre vybrané mestá),
 • riešenie kvality ovzdušia - nákupom čistiacej techniky (postrekových cisterien, čistiacich vozov) , zazelenanie miest, budovanie záchytných parkovísk, informačné kampane,
 • zmeny palivovej základne v prospech obnoviteľných zdrojov energie (biomasa, bioplyn, slnečná energia, geotermálna energia),
 • inštalácia tepelných čerpadiel za účelom náhrady produkcie tepla a teplej vody z neobnoviteľných zdrojov energie,
 • opatrenia na zníženie energetických strát objektov - zateplenia fasád, výmena okien, výmena tepelnej izolácie rozvodov,
 • budovanie zberných miest a dvorov komunálneho odpadu, nákup triediacich zariadení,
 • projekty zamerané na zhodnocovanie odpadov, recykláciu a spracovanie odpadov,
 • uzatváranie a rekultivácia skládok odpadov.
  (podrobnejšie členenie OPŽP a analýzu oprávnenosti Vám radi poskytneme)
Essence
essence essence
Všetky práva vyhradené.
Copyright 2011 Essence Group s.r.o.
Created by Andrej Bizik
Profil firmy | Naše služby | Životné prostredie | Dôležité odkazy | Referencie | Kontakt